Fatmir Limaj thyen heshtjen, tregon kete gje qe nuk e kemi ditur per Ukshin Hotin

Limaj: Me Ukshin Hotin mburrën shqip,tarët, nuk do të ndalemi së kër,kuari zbardhjen e fatit të tij.Kryeta,ri i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka kuj,tuar 22 vjetorin e zhdu,kjes se vepri,mtarit të madh shqiptar, Ukshin Hoti.Limaj shkr,uan se kaç shumë vite kanë kal,uar nga ajo ditë, familja dhe sht,eti i tij ende dinë asgjë për fatin e tij.“Ne nuk do të nda,lemi së kërkuari zbard,hjen e fatit të Ukshin Hotit, këtij intel,ektuali të përma,save botëro,re me të cilin mbur,ren gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë e ve,projnë”, ka shkru,ar ndër të tjera ai.Postimi i plotë:

Sot bë,hen 23 vite që në rrethana ende të pa ndriç,uara është zhdukur vepri,mtari i madh, Ukshin Hoti.Kaç shumë vite kanë kaluar nga ajo ditë, ende fam,ilja dhe shteti i tij nuk dinë gjë për fatin e tij.Ukshin Hoti ishte dhe mbet,et ndër vizionarët e mendim,tarët më të mëdh,enj të kombit tonë.Ai kishte specia,lizuar në “Hardvard” të SHBA-së për shkencat polit,ike, publicist i shquar, profe,sor e filozof, por mbi të gjitha atd,hetar dhe veprimtar i madh çësht,jes kombëtare gjatë viteve 1981-1999.Me vep,rat e tij ai ka frymëzuar br,eza të tërë në rrugën tonë për liri e pa,varësi dhe me të drejtë konsid,erohet si ikonë e të drejtave dhe lirive shqip,tare ngaqë ka punu,ar me shumë përkushtimin për arritjen e tyre.Ne nuk do të ndalemi së kë,rkuari zbardhjen e fatit të Ukshin Hotit, këtij intel,ektuali të përmas,ave botërore me të cilin mbur,ren gjithë shqiptarët, kudo që jeto,jnë e veprojnë. FL