Apeli konfirmon aktakuzën ndaj Skënder Hysenit, i akuzuar për mosraportim të pasurisë

Gjykata e Apelit ka marrë aktvendim, me të cilin ka konfirmuar aktakuzën për mosraportim të pasurisë ndaj Skënder Hysenit, ish-koordinator shtetëror për dialog në Zyrën e Kryeministrit.

Në vendimin, të cilin e ka siguruar “Betimi për Drejtësi”, thuhet se ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit Hyseni, avokatit Fatlum Podvorica, refuzohet si e pabazuar.

Sipas aktakuzës së përpiluar në dhjetor të vitit 2021, Prokuroria Themelore në Prishtinë e ngarkon Hysenin se në formularin për deklarim të pasurisë nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara, duke mos deklaruar një veturë të tipit “Volkswagen”, në vlerë 13 mijë e 300 euro, në pronësi të bashkëshortes së tij.

Ndryshe, për këto akuza, Skënder Hyseni, është deklaruar i pafajshëm në seancën fillestare, të mbajtur më 12 janar 2022.

Ndërsa, Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktvendimin e 23 shkurtit 2022, e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimet e provave të ushtruar nga mbrojtësi i të pandehurit me arsyetimin se provat e grumbulluara japin bazë të mjaftueshme për dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ka bazë për ngritjen e aktakuzës aktuale.

Kundër këtij aktvendimi, brenda afatit ligjor ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit Hyseni, avokati Podvodrica për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, zbatimit të gabuar të ligjit penal dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.

Avokati Podvorica i ka propozuar Gjykatës së Apelit që ankesën e tij ta aprovojë si të bazuar, aktvendimin e ankimuar ta anulojë ose ta ndryshojë, ashtu që të hidhet aktakuza për shkak se nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar.

Ndërsa, Prokurori i Apelit ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar, kurse aktvendimi i ankimuar të vërtetohet.

Në vendimin e Apelit thuhet se sipas vlerësimit të gjykatës së Apelit pretendimet ankimore të mbrojtësit të të pandehurit në këtë drejtim janë të pabazuara dhe se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë me të cilin është refuzuar kërkesa për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimi i provave është i bazuar.

Tutje, sipas Apelit aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë, i ligjshëm dhe i njëjti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal.

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit, aktvendimi i ankimuar është i qartë, konkret dhe arsyetimi i tij është në përputhje me dispozitivin.

Sipas Apelit, në rastin konkret ajo çka është relevante në këtë fazë të procedurës penale është fakti se aktakuza është përpiluar në pajtim me nenin 241, paragrafi 1 të KPP-së, e njëjta nuk përmban të meta të atilla që pamundësojnë vazhdimin e procedurës penale dhe se përmban të gjitha elementet e nevojshme që të mund të procedohet në fazat tjera të procedurës penale.

“Relevante në rastin konkret është edhe fakti se aktakuza si e tillë mbështetet në prova thelbësisht të mbështetshme dhe të marra konform dispozitave ligjore dhe se nuk ka vend për hedhjen e aktakuzës”, thuhet tutje në vendimi arsyetimin e këtij vendimi.

Vepra penale për të cilën akuzohet Hyseni, sipas Apelit paraqet vepër penale dhe se nuk ekzistojnë rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale dhe rrethana tjera që e pengojnë ndjekjen penale.

Sipas aktakuzës së ushtruar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë të ngritur më 14 gusht 2020 në Prishtinë, Skender Hyseni po akuzohet se në cilësi të zyrtarit të lartë publik – Koordinator Shtetëror për Dialog në Zyrën e Kryeministrit, me rastin e marrjes së kësaj detyre, me dashje nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara në formularin për deklarimin e pasurisë, të dorëzuar në Agjencinë Kundër Korrupsion (AKK).

Aktakuza thotë se Hyseni nuk e ka deklaruar veturën e tipit “Volkswagen”, viti i prodhimit 2013, në vlerë 13 mijë e 300 euro, në pronësi të bashkëshortes së tij.

Me këto veprime, prokuroria e ngarkon të akuzuarin Skënder Hyseni se ka kryer veprën penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, nga neni 430, paragrafi 2 të Kodit Penal, ku kryerësi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet. Gjobat e shqiptuara sipas këtij neni mund të jenë ditore dhe mund të shqiptohen derisa kryerësi të përfill urdhrin, vendimin apo aktgjykimin e plotfuqishëm që është subjekt i veprimit. /BetimipërDrejtësi/