Milaim Zeka: “O Baton ti je dëshmitar i Speciales, kallxo drejtë se kur ke qenë çka ju ke thonë atyre!!!”

Milaim Zeka i drejtohet Baton Haxhiut: “O Baton ti je deshmitar i Speciales, kallxo drejtë se kur ke qenë çka ju ke thonë atyre!!!”Zeka: Baton Haxhiu ka qenë i in tervistuar nga Sp ecial,ja, le të tregojë para opi,nionit se kur ka qenë dhe çka është py etur.Gazetari dhe anal,isti i njohur, Milaim Zeka, në një intervistë dhë në për “Syri TV”, duke folur për publi,kimin e dosjeve nga media e Baton Haxhiut, ka treguar për herë të parë për opini,onin e gjerë se i inter,vistuar nga Specialeja ka qenë edhe vetë Baton Haxhiu.

“Në këto dosje ja në hetur për v asje, për droë, për mafl, për një milionë matrapa,zllëqe edhe krerët e tjerë të shte,tit. Janë të hetur edhe Hashim Thaçi, edhe Behgjet Pacolli, është i hetu, ar edhe Baton Haxhiu, dhe mos har,roni diçka, po e them për herë të parë, ka qenë i inter,vistuar vetë nga Specialja”, ka thënë Zeka.Lidhur me këtë, Zeka ka kërk uar Baton Haxhiu që të dalë e të dëshmo,jë përpara opini,onit se kur ka qenë i inter,vistuar dhe cilat kanë qenë pyetj,et ndaj tij nga ana e p okur rëve të Speciales.Zeka në këtë interv istë për “Syri TV” ka pyetur publi,kisht Baton Haxhiun edhe për një ver,sion tjetër të v asjejs së Xhemajl Mustafës, të cilin e kishte dh,ënë Baton Haxhiu sa ishte në tele,vizionin Klan Kosova.

“Kam një pyetje për Baton Haxhiun, si ka mundës,i që ky njeri e ka e ka inte,rvistuar në bur kun e sig,urisë së lar të, një dëshm,itarë të mbrojtur nga ana e P okuro isë Speciale, i njohur me emrin Shkumbin, i cili ka dekla,ruar në intervistën e Baton Haxhiut se z.Xhemaj Mustafa, ish-këshilltarin e presidentit Rugova, e ka ez ekjutu,ar me dorën e tij një v asës me një emër krejt tjetër që quhet Agron Sylejmani. Në qoftë se unë interv,istoj një njeri, i cili është i gjal lë dhe më d,ëshm on për një v asje dhe në një moment të cak,tuar, i nxjerr dosjet e vitit 2001, 2002, 2003, dosje që fla,sin për dëshm itarë të v ed ekur, ku është etika e ime si gazetar, ku është qëllimi, kënd po dua ta dëmt,oj në këtë rast.Prandaj, z.Baton Haxhiu, o duhet t’i qënd,rojë versi onit të Shkumbinit, apo t’iu refero,het dosjeve të UN MIK’ut”, ka deklaruar Zeka.Videon mund ta ndiqni ketu(KUJDES!!! Te gjitha te drejtat i takojne autorit dhe publikuesit te videos):