Kjo qe Parlamenti Evropian e kushtezoi Serbine po i habit te gjithe

Parlamenti Evropian i ka kërkuar Serbisë t’i vë sa.nksione Rusisë për agresionin në Ukrainë, të ndër.presë bashkëpunimin ushtarak me këtë vend dhë të shqyr.tojë edhe ndalimin e linjave të flu.turimit Beograd – Moskë, ka shkruar mediumi publik serb “RTS” të mër.kurën.

Në tekstin e plotësuar të raporti të PE-së për Serbinë, e të cilin me.diumi serb thotë se e ka siguruar, këtij vendi i bëhet me dije se pro.cesi integrues drejt BE-së varet nga “vullneti i politikë.bërësve dhe rruga që do të ndjekin”.
Në raport, Serbisë i kër.kohet edhe normalizimi i marrë.dhënieve me Kosovën.

“Raporti thekson se re.spektimi i politikës së jashtme të BE-së, përfshirë san.ksionet kundër Rusisë, do të përcaktojë rrjedhën e më.tejshme të negociatave për anëtarësim. Teksti i 40 ame.ndamenteve të dakorduara për të cilat u pajtuan grupet krye.sore politike, veçanërisht thekson nevojën për harmo.nizimin e Serbisë me qëndrimin e BE-së ndaj Iuftës në Ukrainë”, shkruan “RTS”-ja.

Në një sërë amenda.mentesh për marrëdhëniet me Rusinë, që zgjeruan raportin fi.llestar të raportuesit Vladimir Bilchik, eurodeputetët kër.kuan “sanksione urgjente”, duke shprehur shqetë.simin se Serbia është ndër të paktat vende evropiane që nuk re.spektuan qëndrimin e BE-së.

“Pajtohemi që kapitujt e rinj të ne.gociatave të hapen vetëm kur Serbia të marrë ma.sat e nevojshme në këtë drejtim, duke përfshirë fushën e sun.dimit të ligjit”, thuhet në raport.

Parlamenti Evropian shprehu keq.ardhjen për fluturimet e vazhdueshme midis Beo.gradit dhe Moskës në një kohë kur hapësira ajrore e BE-së është e mby.llur për fluturimet nga Rusia dhe i bëri thirrje Serbisë “ta shqyrto.jë bashkë.punimin e saj ekonomik me Rusinë”.

“Parlamenti Evropian i bën thi.rrje Serbisë të pezullojë bashkëpunimin ush.tarak me Rusinë, duke përfshirë projekte të tilla si Qendra Hu.manitare ruse në Nish”, thuhet në raport, sipas “RTS”-së.

Teksti i plotësuar i ra.portit për Serbinë kritikon “përhapjen e dezi.nformatave në lidhje me agresionin rus në Ukrainë, duke për.fshirë mediat e afërta me qeverisë dhe i bën thirrje autori.teteve serbe të ndërmarrin hapa vendimtarë në Iuf.tën kundër lajmeve të rreme.