Gjenerali Clark “dridh” serbine me fjalet per shqiptaret – Jeni njerez te beses dhe te fjales

Wesley Clark kthe,het në Kosovë, tho,të se u impres,ionua nga demokracia.Gjenerali ame rik,an, Wesley Clark, ka thënë se ësh,të i nderur që është sër,ish në Kosovë.Ai në një konf,erencë për media pas tak,imit me ministrin e Mbrojtjes, Armend Mehajn, ka dekl,aruar se është i impres,ionuar zhvillimin e vendit sa i përket demo,kracisë.

“Dua ta falën,deroj ministrin dhe ush tj,rinë për një pritje të përze,mërt. Jam i nderuar që jam këtu, jam i lum,tur që jam sërish në Kosovë, kjo ësh,të hera e parë që e kam vizi,tuar Ministrinë e Mbrotjes. Jam shumë i impres,ionuar me përparimin e Kosovës që ka bërë ndër vi,te të cilin e kam përc jell,ë, është një marsh shumë impresio,nues për në demokra ci dhe liri”.

“Unë shpre,soj se do të ketë rri,tje të ekonomisë për njerë,zit e Kosovës. Njerëzit e Kosovës kanë shfa,qur një shemb,ull për të gjithë botën se vendosshm,ëria e tyre për të jetuar, punu,ar dhe për t’i shërbyer demokr,acisë, ka kuptim për një shtet. Jam shumë kre,nar që jam këtu sëri,sh”, ka thënë Clark.