Gazetari Nga Shqipëria: Njerëz Më të mbaruar ” Se Shqiptarët E Kosovës Nuk Kam Pa Asnjëherë

Një de klaratë sk andaloze është pu blikuar një i as htuquajtur ga zetar i cili është nga Shqipëria por qe je ton ne Greqi tash e 12 vite, ku ka de klaruar se Shqiptaret e Kosovës janë njerëz te mb aruar dhe nuk kanë gj ak Skënderbeu.

“Ata nuk kanë gj ak Skënderbeu, nuk janë sikur ne Shqiptaret e pa ster ata nuk e di se nga kan ar dhur aty dhe nuk e di se si e fl asin gjuhen shqipe”
“E kanë një me ntalitet ndr yshe, me një fjalë ata janë “h iqa” dhe nuk kam pa as njëherë r ac te ti llë.