Bravo i qoftë! Njihuni me të riun shqiptar që ka bërë 2 mijë kiIometra për 28 ditë me biçikletë për të takuar gjyshen

Ahmet Shala nd ërmori av enturën më të çm endur të jetës së tij duke udh ëtuar nga Gjermania drejt Kosovës vetëm për një që ll i m, për të takuar pe rsonin më të shtr e n jtë, gjy s hen e tij.

21-vjeçarit nga Peja ka bërë 2 mijë kilometra për 28 ditë për të pë rqafuar gjy sh e n Rabe. Për em isionin “A b c-ja e m ëngjesit”, 21-vjeçari tregoi se e bëri këtë gje st të veçantë dhe për nd er të xha xh a i t të tij, që është një dësh mor lu fte. Megjithatë, 21-vjeçari tha se është pë rbaIIur me një sërë sfi d a sh.