Me Kete Ritem Qe Po Punon Kosova Per 20 Vjetet E Ardhshme Standardet E Jeteses Do Jene Si PIote Shtete Te BE-Se

Duke shtuar rit min e refo rmave kyçe Kosova mund ta për.shpejtojë rritjen ekonmomike dhe brenda njëzet viteve të ardh shme të arrijë stan dardet aktuale të jete sës së vendeve të Bash.kimit Evropian si Letonia Estonia Lituania Republika Çeke dhe Sllovenia pohohet në Memor.andumin e ri Ekonomik të Ban kës Bo tërore për Kosovën i prez antuar sot.

Gjatë 25 viteve të fun dit të hyrat për kokë në Kosovë janë rri.tur më shumë se 10 herë nga rreth 400 dol larë am eri kanë në vitin 1995 në mbi 4,000 dolla.rë ame rikanë në vitin 2022 për kundër këtij progresi të hyrat për kokë ende janë vet.ëm sa 12 për qind e vlerës përkatëse në shtetin anëtar mesa tar të BEsë ose 20 për qind e vl erës në vendet e lartë.cekura që Kosova mund të as piroj.

Me refor mat e duh ura Kosova mund të përgatitet për një të ardh.me më produktive tha Massimiliano Paolucci, Men axher i Ban kës Bo tërore për Kosovën. Nëse shfrytë zohen në mënyrën e duhur dhe në kohën e duh.ur përpar ësitë eko nomike të Kosovës mund të jenë ka tal izator për përshpejtimin e rritjes në mënyrë që të arrihen stan.darde më të la rta jetese”.