“Kush gezohet qe Thaci eshte ne Bu’rg, eshte Kunder Shqiptareve”

Kudusi Iame, sot në FrontaI të t7, ka foIur për ish-udhëhe’ qësit e UÇK-së që po mbahen në Qend’ rën e Parabu’ rgimit në Hagë dhe po ak’. uzohen për kr’. ime Iuf’te ndaj njer’ ëzimit.
Duke e marrë si shembuII ish-presi’ denttin Thaçi, tha se kushdo që g’ ëzohet që ai është në burg është ant’ tishqip ‘tar.

“Nëse Hashim Thaçi do të kishte bërë ga’ bime si kr’ yemin’ istër dhe si presi’ dent i Kosovës, edhe unë do të isha dak’. ord të ndë ‘shkohet sipas Iigjit. Por ai ka shkuar atje për diçka që ka bërë mirë për int’ eresat e Kosovës. Ai ka sh’ kuar si udhë’eqës p’ oIittik, si kry’ e’ m ‘inistër, si kryetar i grupit nego’ ‘ciator në Rambuje, si Iuf’tëtar. Epo ta marrësh Hashim Thaçin dhe ta ak’. uzosh si Iuf’tëtar në gjyq e ta fusësh në burg, e të gë ‘zohesh që ai ka shkuar atje, kjo është ant’ tishqi’ ptarizëm. Ky është an’ ttiI’ogjikë dhe është s’ hërbi’ m an’ ttikom’ bëtar”, tha ai.