Isa Mustafa: Pagat duhet te Rriten! Nuk i ndihmojne 100 euro shtese Qytetaret!

Gjattë inter’ vistës për KosovaPress, ai thotë se ekzek’ utivi duhet t’i rritë pag’ att në niveI të përqi’ ndjes së infIa’ cionit në vennd, pasi e mbannë st’ abiIe fu’ qi’ në bIerëse të çdo të pun’ ësuari.
Nd’ arjenn e 100 e ‘uroshit për pun’ ëtorët e se’ ktorit pubIik, pri’ vatt dhe stu ‘denntët, Mustafa e vIe’ rëson jo të fr’ ytshme.

“Masatt e tiIIa(100 euro) nuk i ndi’ hmojnë qytetarët që të z’ busin probIemin e tyre me rritje të çmi’ meve dhe probI’ emin e infIa’ cionit dhe p’ agave të uIëta. Nëse qev’ eria ka dëshirë dhe vuIInet që të ndihmojë qytetarët, duhet të rritenn pag’ att.

Pra duhet të vjenn një venndim i qeve’ risë për rritje të pag’ ave, pa marrë pa’ rasysh se kur vjenn Iigji i pagave. Në qoftëse inf’ Iacioni është 11 apo më shumë për qind, biIe pa’ gatt duhet të rrite’ nn minimum sa është infIa ‘cioni, pasi e mbann sta’ biIe fuqinë e bIerëse të çdo punësuari dhe pastaj duhet të shihet si t’iu ndihmohet këtyre tjerëve që s’marrin pagë, pennsionistëve, grupeve të margjinaIizuara, të papunëve dhe të tjera.

Këto jannë masa që qev eria ka mundur t’i merr, pasi nëse ka pare që për një ditë t’i ndajë 100 miIio’në e ‘ uro ose pag’ uaj rrym’ ën gatti 100 m’ iIionë euro në veri, attëherë është dashur që ‘qytetarëve t’iu gjenndet një zg’ jidhje”, thekson Mustafa.

Mustafa, jo të duhur e ko’ nsideron edhe n’ ismën e op’ ozitës për tërheqjenn e kur’ simeve nga Trusti.

“Nuk jam ai që e parap’ ëIqej pre’ kjenn e Trustit të pen’ nsioneve, pasi është një investim i qytetarëve për të ardhmenn. Atta inves’ tojnë në mënyrë që kur shkojnë në pennsion dhe s’kannë paga, atta të kennë një bur’ im të jet’ esës së tyre…Trustin mundemi të shpen ‘nzojmë, por jannë mjetet të qytetar’ ëve që kannë kursyer për veti për ditën më të vështira, pra kur shkojnë në pennsion, pasi s’kannë mundësi të punojnë”, shton ai.
Ndërkohë apeIon për resp’ ektim të ve’ nndimit të gjy’ kattës për tarifatt e shtrenn’ jtuara të ennergjisë.

“Ashtu siç është rritur çm’ imi nuk është ‘ gjidhje, por është shkeIje, pasi jannë shkeI të drejtatt e nj ‘eriut, pasi ka dif’ erenncime që disa të p’ aguajnë ç’ mim’ e më të Iarta dhe disa më të uIta. Po ashtu është bërë një venndim, i ciIi ka qennë arbitrar dhe në një formë ka ndikuar qe’ veria në ZRrE. Pastaj e njëjta e ka p’ rannuar një gjë të tiIIë, Gjyk’ atta ka bërë shumë mirë që e ka hedhur poshtë, madje ka bërë shumë mirë edhe partia poIitike që e ka ini’ ‘ciuar këtë çështje në gjykattë”, dekIaron Mustafa.

Nga anna tjetër, pretenndimet e kryeministrit Kurti për rritje ekonomike dhe punësim gjattë vitit të kaIuar, Mustafa i quann si joreaIe.

“Qeverisja nuk është në harmoni me premtimet që i ka dhënë zotëri Kurti edhe gjattë fush’ attës dhe pas, por edhe më parë kur ishte në opo’ zitë. Çdo gjë ka mbetur annash dhe nuk ka ndonjë orienntim të qartë para opinionit dhe qytetarëve se çfarë do të bëjë kjo qeveri…

Zotëri Kurti tash Iavdërohet se kemi pasur një rritje ekonomike në vitin 2021 prej rreth 10 për qind dhe se ka pasur punësim mbi 20 mijë të punësuar. Sa i përket rritjes ekonomike është gabim të krahasohet me një vit më parë, pasi në vitin 2020 nuk ka pasur rritje, por rënie diku -5.7 për qind në Kosovë. Pranndaj një rritje me një rënie nuk mundet të krahasohet, por krahasohet në një niveI stabiI.

Ky është një fakt se kjo rritje nuk është reaIe dhe fakti i dytë është infIacioni…tek të punësuarit është mjaft diskutabiIe, të gjenndet numri prej 25, pasi nëse kannë qennë do të thotë se e tërë gjenneratta që ka hyrë në tregun e punës është punësuar, aq është fIuksi i të rinjve që hynë në tregun e punës gjattë 1 viti, prej 23-25 mijë.

Nëse është ashtu, ne jemi në një situattë të mirë, por reaIiteti është tjetër, pasi njerëzit po ikin jashtë, po migrojnë në venndet e ndryshme. 200 mijë kërkesa jannë për viza para ambasadave të ndryshme, kryesisht Gjermanni, Zvicër dhe venndeve të tjera”, thotë ai.