Ja kush eshte shqiptari qe u shtir si agjent i ClA-s Amerikane, kjo qe beri po habit gjithe vendin

U shtir si a gje,nt i C lA-s dhe kërkoi të holla për zbardh,jen e rastit të Bedri Rexhepit, a rrejsto het 48-vjeçari.PoI,icia e Kosovës a rrej sto,i sot (e hënë) një 48-vjeçar me inicialet S.G., shtetas i Republikës së Kosovës si i dy shua,r për veprat mash,trim, prez antim i rremë, shan,tazh, falsifiki m të dokumenteve si dhe mani,pulim të provave.

KosovaPress mësoi nga burim,et e saj se i a rrejstu,ari ka të bëjë me rastin e zhduk,jes së biznesmenit Bedri Rexhepi. I dyshuari i a rrejstu,ar iu është prezantuar familjarëve të biznesmenit të zhdu kur si a gje,nt i C lA duke kërkuar të holla për zbar,dhjen e rastit.

“Sipas informacioneve të konfirmuara deri më tani, i dyshuari duke shfryt,ëzuar rrethanat e një rasti tejet të ndjeshëm që po hetohet nga ana e poI,icisë, ka kontaktuar familjarët e vik ti,mës duke provuar t’i vë në lajthim dhe duke u prezantuar rrej,shëm si person zyrtar, madje edhe si a gje,nt i huaj, ka kërkuar nga ta favore mone,tare, kinse për zbardhjen e rrethanave të caktuara të rastit”, konfirmon PoI,icia e Kosovës.

Mirëpo i njëjti është lajmëruar në insti,tucione dhe ka qenë nën vëzh gim dhe pas hetim,eve është a rrej,st uar me urdhër të pro kuroj,rit.“Menjëherë pas marrjes së këtyre informacioneve, njësia e heti meve të përgjithshme e rajonit të Prishtinës, në koordinim me Pro kuroj,rin e Shtetit, me shpejtësi ka kryer vepr,ime het imore preliminare si dhe veprime të tjera opera,tive që rezultuan me identifi kimin, kapjen dhe a rrej,sti min e të dyshuarit”, vijoi poI,icia.