A duhet që Qeveria e Kosovës të vendos prapë reciprocitetin për Serbinë?

Rozeta Hajdari ka thënë se Kosova po sfidohet me barriera të ndryshme nga Serbia dhe Qeveria e Kosovës do të ndër merr masa duke vepruar njëjtëAjo tha se transpor tuesit e mallrave që vinë nga Evropa për në Kosovë dhe kalojnë nëpër Serbi po sfidohen dhe detyrohen të bëjë eksport brenda Serbisë dhe jo drejt Kosovës për ku edhe kanë dokumente që nga nisja.

Mini strja Hajdari u ndal edhe te kërkesa që iu është bërë CEFTAs ku kanë kërkuar të për faqësohet si shtet dhe jo si UNMIKut por një gjë e tillë tha se në mënyrë unanime nuk është mbështetur

Kjo kërkesë ishte shumë sfiduese për atë takim pasi Serbia insis tonte që mos të shqyrtohet fare kër kesa jonë në takimin e komitetit drejtues të CEFTAs i cili u mbajt para dy dite Kërkesa nuk gjeti për krahje pasi është ndikimi shumë i madh i Serbisë Serbia ka ndikimin më të madh në CEFTA tha Hajdari Sipas saj për investimet e huaja duhet ti ulin apo heqin të gjitha barri erat që hasin ata.