Kroacia ”Trondite” Gjithe Boten!! I Del Ne Ndihme Te Madhe Kosoves Duke I Dhene Goditje BE-Se

Kroacia po u ker.kon anetareve te fundit te BEse qe ta njohin pa varesine e Kosoves, tha mini.stri i Jashtem kroat, Gordan Grlic Radman, rapor.toi tele vizioni publik kroat, HRT.

Ne vi.tin 2008, Kosova e shpalli pa varesine, e njo.hur nga mbi 100 vende, perfshire te gji.the anetaret e BEse per veç Qipros, Greqise, Rumanise, Span.jes dhe Sllovakise.

Kroacia inku.rajon pese anetaret e tjere te BE ta njo.hin Kosoven, sepse kjo do te kontri buonte ne stabilizimin e rajo.nit dhe vete Kosoves, u tha Grlic Radman gaze tareve. Sot, ai po me.rr pjese ne konferencen nder kombetare GLOBSEC ne Bratislave, ku do te disku.tohet edhe per situaten ne Ball.kanin Perendimor.

Krye diplomati kroat tha se tri gjera jane thel.besore per stabilitetin e rajonit: respek timi i integritetit territorial te shteteve, barazia kushte.tuese e boshnjakeve, serbeve dhe kroateve ne Bosnje e Herce.govine dhe vendosja e besimit te nder sjelle pas lu fterave te viteve 1990.

Inte griteti territorial i vendeve te Ball.kanit duhet te ruhet dhe respektohet. Pa ri vendosur kufijte, siç kemi de.gjuar muajt e fundit duke qarkulluar disa non papers te fam.shem qe ishin drejtuar ne ate drej tim, ka thene Grlic Radman.

Ai be.son se mire besimi mund te arrihet permes bise.dave te ndershme, zgjidhjes se fatit te te zhdu.kurve, ndjekjes pen.ale te kr imeve te lu ftes dhe dhenies se drejtesise per vi ktimat. Du ke folur per BeH, ai tha se vendi eshte bllo.kuar midis dy tendencave politike centrali.zmit ose unitarizmit dhe sepa ratizmit.