Nuk po i besohet askujt!!! Vuçiq ‘gjunjezohet’ dhe i lutet Albin Kurtit duke i thene “Te lutem mos e bej kete…”

Aleksandar Vucic thotë se iu ësh,të lutur Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit, që të mos i dër,gon trup,at e tij në Veri me qëllim që të mos tens,ionohet situata më shumë.Vuçiq porosit Kryemisnitrin kurti që agje,nsitë kanë martë nga selia e NA T,O-s për funk,sionimin e poI ic,isë së Kosovës në veri të saj.Vuçiq kishte thënë se “anga,zhohet për paqe dhe stabil,itet me çdo çmim por nuk i pëlqejnë qëndrim,et dyfytyrëshe”.

“Si është ë mundur që vetëm serbët pa,në ar ,më të gjata?”, ka thënë ai duke vazhd,uar se “jam i gatshëm në çfar,ëdo lloj kompri,misi, dialogu dhe marrë,veshjeje” për të mos r ezikj,uar paqen dhe stabili,tetin mes Kosovës dhe Serbisë. Vuçiç tha se “kjo ishte një përp,jekje që me formë të mjegullohet thelbi dhe se ekziston një marrë,veshje gojore.Burime nga selia e Aleancës thanë për Beta se Serbia nuk mund të thi,rret në marr,ëveshjen e Brukselit, për shkak se ajo nuk përfshin forcat poI ico,re të Kosovës.Gjithashtu theksohet se autori,tetet e Kosovës nuk janë të obliguara që të kërkojnë miratim nga K FO,R-i për dërgimin e for cav,e të saj në tërë Kosovën.

“Tani ata tho,në se ne nuk kemi një marrëveshje me shk,rim, po ja që nuk kemi atë, por kjo është pjesë e asaj që ne kemi dis,kutuar dhe kemi një marr ëveshje verb,ale. Ju e dini, në Bruksel janë vetëm dy marrë,veshje me shkrim, dhe çdo gjë tjetër është arr,itur si një marrëveshje verbale”, tha Vuçiç.Ai tha se ajo që u ra dakord për urën në Mitrovicë dhe Telekomin, deri në nënshkr,imin e fundit, ka qenë në formën gojore.“Por, çfarë të bëni ju kur dik,ush është duke u përpjekur që me anë të for,mës të mjegullojë thelbin, atëherë e keni një problem të ti,llë.Tek e fundit, jam i bindur, dhe dikund i sigurtë, se do të mbete,mi të qëndrueshëm dhe të fortë si një shkëmb, sepse kjo do të thotë suk,ses më të mirë ekonomik dhe standard jetësor për qyt,etarët”, tha Vuçiç.Kryeministri Vucic tha se ai bes,onte se me shqiptarët do të gjejnë zgjidhje të qeta dhe raci,onale.“Ne kemi pasur kontakte të veçanta me shqipta,rët në Kosovë dhe unë besoj se ne mund të zgji,dhim të gjitha problemet në mënyrë të qetë, racio,nale dhe të arsye,shme”, u tha Vucic gazetarëve në Davos.Ai tha se automj,etet e blin dua,ra, a rmët e gjata nuk çojnë asku,nd dhe nuk janë pjesë e zgj,idhjes./GazetaExpress/.