NUK DO TA BESONl!!! Kjo eshte arsyeja pse Turqia po e nderron emrin

Qeve; ria e pre’ sidenttit Recep Tayyip Erdogan u ka bërë zy’ rtarisht th ‘irrje Kom’ beve të Bashku’ ara dhe org ‘an ‘izattave të tjera ndë ‘rkombë’tare që në të ardhmen të përdorin emër’ ttimin “Türkiye” dhe jo “Turkey”.

Sipas njof’ttimeve të agj’ encisë sht’ etërore të Iajmeve, AnadoIu Turqia nuk dëshiron më që në are’ nën ndërkom’ bëtare dhe dok’ umentet dip’ Iomatttike ndërko ‘mbëtare të quhet “Turkey”, pra me emërttimin në gjuhën angIeze, por “Türkiye”.

Përdorimi i topo’ nimit angIisht kundë’ rshtohet për një kohë të gjattë nga Turqia, pjesërisht sepse fjaIa “turkey” në angIisht do të thotë edhe “gjeI detti”.

Në fund të vittit të kaIuar Turqia vendosi të fusë në përdorim emër’ ttimin “Made in Türkiye” për pr ‘oduktet e saj të eksp’ orttit. Erdogani e arg’ umentoi këtë vendim se ky e’ mërttim shpreh më së miri kuI’ turën, qy’ tetërimin dhe vIera’ tt e ko’ mbit turk./ DW