EKSKLUZIVE// Kjo eshte shuma marramendese qe po paguan shteti jone per avokatet e krereve te UCK-se ne Hage

Gjysmë milioni euro për katër avokatë të Dhomave të Specializuara.Ministria e Drejtësisë ka aprovuar deri tash disa kërkesa për mbulimin e shpenzimeve për mbrojtje juridike dhe mbështe,tje financiare të personave të akuzuar në proceset gjyq,ësore pranë Dhomave të Spec,ializuara në Hagë.Komisioni i cili funksionon brenda Ministrisë Drejtësisë, ka aprovuar kërkesat për katër avokatët mbrojtës të të akuzuarve dhe ka kryer page,sat për ta në vlerë prej 464,600.00 euro.“Mbulimi i shpenzimeve për mbro,jtje juridike dhe financiare bëhet sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe që këto të drejta janë të aplikueshme ndaj të gjithë personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore dhe procedurat e ndë,rlidhura, për kë rimet e pretenduara pranë Dhomave të Specializu,ara, pa marrë parasysh se kush është subjekt i proced,urës pranë Dhomave të Specializuara”, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media e Ministrisë së Drejtësisë.Ministria ka thënë se deri tash nuk ka pranuar ndo,një kërkesë nga familjarët e të akuzuarve për ndo,një pagesë.”Për shkak të masave per pank demine në Evropë, respekt,ivisht në Mbretërinë e Holandës, masat janë me r,igoroze dhe nuk lejohen viz,ita tek qendrat e paraburgimit”, thuhet nga ministria.

Ministria e Drejt,ësisë, nuk ka dhënë detaje se sa para është paguar një avokat.Nga ana tjetër Avok,ti i Popullit, Naim Qelaj, tha se Ministria e Drejtës,isë duhet të jetë transparente se sa para janë shpenz,uar dhe kujt i janë bërë pagesat.“Pa dyshi,m që po, nuk ka dilema këtu. Çdo shpenzim nga paraja publike duhet të jetë transparent dhe publik. Nuk kemi se çka të fshehim. Pa dyshim që unë konsideroj se është obligative për institu,cionet t’i bëjnë publike shpenzimet nga paratë e shtetit”, tha Qelaj.Avokati Qelaj tha se vetëm në raste te caktuara me ligj nuk mund të bëhen publike shpenzimet e parave të sh,etit.“Unë besoj se ky nuk është një nga ato raste ku nuk ,mund të bëhen publike ato të dhëna”, tha Qelaj.Edhe në Inst,itutin e Kosovës për Drejtësi, thonë se ligjet e aplikuara në Kosovë, nuk lejojnë që pagesat për avokatë të jenë sekrete.Sipas këtij instituti, ky proces duhet të jetë transp,arent dhe të sigurohet që të gjithë të akuzuarit, të trajt,ohen në mënyrë të barabartë.

Mënyra se si janë paguar avokat,ët deri tash, sipas IKD-së cenon rëndë parimet e trans,parencës, llogaridh,ënies dhe mu,ndësisë për të trajtuar në mënyrë të drejtë, të barabartë dhe sipas kushteve të njëjta të gjithë personat e akuzuar.Me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Dr,ejtësisë të datës 24 korrik 2020, përcaktohet se mbul,imi financiar i avokatëve, bëhet në bazë të tarifave të pë,rcaktuara nga Oda e Av,okatëve të Kosovës; tarifave për avokatë në Holandë; tarifa,ve të shtetit prej nga vjen mbrojtësi dhe tar,ifave për mbrojtje juridike të p,ersonit të akuzuar potencial të Dhomave të Specializ,uara.Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se buxhe,ti për mbësh,tetje financiare për pers,onat e ak,uzuar potencial është përcaktuar me ligj, ku janë parapa,rë mjete në vlerë prej 17 milionë euro. S,ipas Ligjit, [https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11037] çdo i ak.uzuar poten,cial nga Dhomat e Specializuara ka të drejtën për ndi,hmë financiare dhe mbuli,m të shpenzimeve të mbrojtjes.