LAJM I MADH per shqitparët, serbia e zemeron BE-ne per shkak te Kosoves. Ja per cfare arsye serbia nuk i ka punet mire, Vuçiq ne panik

Serbia e zemëron BE-në për Kosovën dhe Moskën.Bashkimi Evropian e ka kri tiku,ar vendimin e Serbisë për të dërguar një ambasa,dor në Si ri sërish.Zëdhënësi i Bashkimit Evro pian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Peter Stano, deklaroi se vendimi i Serbisë për të rregulluar marrëdhën,iet diplomatike me Sirinë në nivelin e ambasadorëve është në kundër,shtim me pozicionin e BE-së.

“Pozicioni i Bashkimit Evro pian në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve me regjimin në Si ri është i qartë dhe i pandryshuar dhe zgjedhjet e fundit të organ,izuara nga re gjimi si rian nuk mund të çojnë në ndonjë masë të norma,lizimit ndërkombëtar,” tha Stano në një deklaratë me shkrim për Radion Evropa e Lirë.

Ai shtoi se dërgimi i amba,sadorit në Da mask në cilësinë e shefit të misio,nit diplomatik do të thotë dorëzimi i letrave kreden,ciale kreut të shtetit sirian, Ba shar al-As sa,dit, i cili është në listën e të sanksi,onuarve të BE-së dhe nuk ka asnjë legjit,imitet si president.Nënkryetarja e Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, Suzana Grubjesiq, ka thënë se detyrimi i Serbisë është që gradualisht të harmon,izojë politikën e saj të jashtme me politik,ën e jashtme të BE-së.

“Arsyeja kryesore për kthimin e ambas,adorit në Damask është fakti që Siria nuk e njohu pavarësinë e Kosovës, si dhe lidhja e Sirisë me Rusinë. Një arsye tjetër është flu,ksi i migrantëve, monitorimi i të cilëve është i rëndësi,shëm jo vetëm për Serbinë, por edhe për të gjithë rajonin”, tha ajo.

Ndërsa, zëvendësdre,jtoresha e Institutit për Çështjet Evr opiane, Aleksandra Stankoviq, ka deklaruar se Serbia është duke e konfir,muar edhe një herë se nuk po e zhvillon politikën e jashtme në mënyrë strategjike dhe po bën lëvizje të papa,rashikueshme.“Integrimi në BE nuk ka qenë një përparësi për Qeverinë për një kohë të gjatë, dhe përkund,razi, rrjedha e politikës së jashtme varet kryesisht nga çështja e Kosovës.

Sir ia bën pjesë në gr,upin e vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën dhe qeveria po përpiqet të mbajë marrë,dhënie të mira në mënyrë që të ruajë atë mbështetje. Nga ana tjetër, Serbia doli në krah të pake,tës së sanksioneve të vendosura në Si ri nga BE-ja në vitin 2012, por filloi të tërhi,qej kur Rusia ndërhyri në konfliktin në Si ri.

Prandaj, edhe një herë, Serbia po ndjek një politikë të paqëndrueshme të ekuilibrit midis partn,erëve perëndimorë dhe lindorë, e cila vetëm do të ngadalësojë më tej integr,imet evropiane tashmë të dobësuara”, ka thënë Stankoviq.

Një studiues në Qendrën e Beogradit për Politikën e Sigurisë, Vuk Vuksanoviq, ka thënë se Serbia nuk po e sheh reali,tetin e perspektivës evropiane.“Qeveria serbe beson se Serbia tani është kaq larg nga BE dhe ata nuk e shohin realitetin e perspek,tivës evropiane, kështu që ata mendojnë se mund të bëjnë lëvizje të tilla.

Nga ana tjetër, pyetja është se çfarë shp,resojnë të fitojnë me një lëviz,je të tillë. A presin ata të bëjnë ndonjë pikë dypalëshe me regjimin e Asadit dhe çfarë mund të jetë tjetër përveç marrëveshjeve me indust,rinë e ar mëj,ve që do të ishin potencia,lisht shumë të rrezikshme duke pasur parasysh të gjitha ato që rrethojnë atë regjim?

Një faktor për Beogradin është sigurisht që Si ria nuk e njohu pavarësinë e Kosovës, por unë do të thoja më mirë se kjo është një lloj lajke ndaj Moskës sepse nuk duhet të harro,jmë se Moska është partneri kryesor i regj imit të Asadit dhe se është arsyeja kryesore pse nuk u rr,ëzua. Nëse dikush spekulon mbi arsyet e mund,shme për qeverinë serbe – kjo ka të ngjarë të jetë ndikimi i Moskës”, ka theksuar Vuksanoviq, shkruan Danas, transmeton Klankosova.tv.