Gjermania vjen me nje lajm briliant per Kosoven / ”Shteti Gjerman po punon per liberalizimin e vizave te Kosoves”

Emisari gjerman për Ball.kanin Perëndimor, Manuel Sarrazin është duke që.ndruar në Kosovë.

Sot, pasdite, ai është pritur për një takim nga mi.nistrja e Jashtme, Donika Gërvalla, me të cilën kanë bi.seduar për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me pro.cesin e integrimeve.

Gjatë kon.ferencës pas takimit, Sarrazin ka folur edhe për çështjen e li.beralizimit të vizave, duke thënë se Gjermania e mbë.shtetë liberalizimin e vizave për qy.tetarët e Kosovës.

Përveç kësaj, ka thënë ai, Gjermania po mun.dohet që t’i bindë partnerët e saj në BE, që ta pranojnë dhe të paj.tohen që kjo të ndodh edhe për kosovarët.

“Liberalizimi i vizave është një temë e rëndë.sishme në komitetet vendi.mmarrëse të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe do të votojmë në favor të saj. Mund të na be.soni në këtë.

Po ashtu, kemi folur me par.tnerët tanë, dhe u kemi thënë që ne mendojmë se të gjitha kri.teret janë përmbushur… po i bindim me argumente se është e drejtë dhe e ne.vojshme që të bëhet”, ka thënë ai.
Megjithatë, sipas Sarrazin, Gjermania nuk mund të marr vendim e vetme.

“Por, ne nuk vendosim për këtë vetëm, kënshtu që këtë pyetje duhet t’ua bëni edhe të tjerënve”, ka thënë ai gjatë konferencës. Unë mund të flas vetëm për Gjermanninë dhe jo vendet e tjera në rajon Ne dunam që Kosova të bëhet pjesë e çdo in.stituconi të BE-së, prandaj ishim në favor të këtij aplinkimi”, ka thënë ai.