Eksperti Amerikan çon “pesh“ gjithë botën !! Kosova duhet ti bashkohet Shqipërisë

Perendimi duhet te heqe dore nga fantazia se paqja afat gjate ne Ballkan mund te arrihet me izo.limin e Serbise, por edhe Beogradi duhet te beje kom.promis e ta njohe Kosoven shtet, ka vleresuar ne The Observer eksperti amerikan per siguri dhe ishanalisti i Agjencise Kombetare per SiguriJohn Schindler. Sipas Schindlerit Shqiperia e madhe gjithsesi po vjen dhe eshte me mire qe ajo te vije ne kushte paqesore.

Ai men don se Kosova duhet ti bash.kohet Shqiperise, ndersa Serbise duhet ti takoje rajoni i Mitrovices verore e Kosoves Lu.gina e Presheves. Autori shton se obje.ktet fetare serbe duhet te vihen nen mbroj tjeje te KBse dhe te shpallen eks teritoriale. Autori thote se nga korri.gjimi i hartes ne Ballkan, humbese e madhe do te jete Maqedonia dhe se Shkupi, ne kembim per hum.bjen e pjeses veri perendimore te vendit, qe me shumice popu.llohet nga shqiptaret, duhet qe para te gjithe te tje.reve ta marre ftesen per anetaresim ne BE e ndi.hma nga Perendimi.

Sipas Schindlerit Putin po per piqet te shkaktoje prob.leme ne Ballkan, porse, thote ai, nga Moska mund te pritet bashke punim ne kembim te terri.toreve nese Kremlini trajtohet partner i bara barte. Ai e pershkruan Be ne si pseudoshtet qe nuk eshte sheruar kurre nga kata.strofa e viteve 1992 1995 dhe ka shtuar se mili.arda dollare te ndihmes peren.dimore jane humbur nga kri minaliteti e korrupsioni .