E habitshme se si Deputetja Kroate ne Parlamentin Europian e quan Kosoven

Depu tetja kroate në Parla.mentin Evropian Zejlana Zovko e ka quaj tur Kosovën dhe Bosnjën dhe Hercegovinën fëmijë amerikanë duke konsis.tuar në orientimin e tyre pro amerikan. Ajo këto dekla rata i ka dhënë nga SHBAja ku po zhvillon tak.ime me zyrtarë amerikanë.Siç rapor ton Radio Televizioni i Kroacisë ajo ka mbajt.ur takim edhe me të dërguarin e posaçëm të Departamentit Amerikan të Sht etit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar Bosnja dhe Hercegovina është fëmijë amer.ikan ashtu si Kosova dhe zgjidhja e çështjes së stabi litetit të saj është në dorën e akterëve amerikanë.

Ajo që kam theks uar është se kjo çështje nuk duhet të li.het të zgjidhet nga Departamenti i Shtetit pra në nivelet më të ulëta por të ngrihet në nive le më të larta dhe të trajtohet parale.lisht që të ndiqet një politikë e diplomacisë para ndaluese citohet të ketë dekl.aruar Zovko për televizionin publik kroat.