LAJMI I VITIT nga Ministri gjerman – Ai flet per liberalizimin e vizave dhe jep lajmin e madh per heqjen e vizave ndaj Kosoves

Ministri gjerman tho,të se Kosova ka plotësuar kush,tet për heqje viza,sh, kërkon nga BE-ja që t’i mbajë pr,emtimet.Ministri gjerman i Shtetit për Europën, Michael Roth, ka vizi,tuar dje Tiranën. Gjatë kësaj vi,zite, Roth ka përmendur edhe çësh,tjen e liber,alizim,it të viza,ve për kosovarët.Roth tha se Ba,shkimi Evrop,ian duhet t’i mbajë prem,timet e veta, duke shtuar se l,iberalizi,mi i v,izave në Kosovë do të duhej të ishte përmb,ushur prej kohësh, meqenëse Kosova i ka plot,ësuar kushtet.

“Bashkimi Europian duhet të mbajë pr,emtimet e veta dhe këtë e them në mën,yrë autokr,itike. Liber,alizimi i vizave në Kosovë do duhej të ishte përmb,ushur prej kohësh, jo sepse këtë e dë,shiron Michael Roth, por se,pse Komisioni ka përca,ktuar që kushtet janë përmb,ushur dhe po kështu, edhe tani është e njëjta gjë.

Kushtet janë për,mbushur, pra, duhet të mbajmë fja,lën, por Bas,hkimi Europ,ian është i stru,kturuar në çështje qe,ndrore pikër,isht mbi arrit,jen e konse,nsusit. Të gjitha shtet,et e Bashkimit Europian të mbajnë përgjegjës,itë e tyre”, tha Roth.Këtë dekl,aratë Roth e bëri gjatë konfe,rencës së përbashk,ët me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, pas pye,tjes së Deutsche Wellesnë Tiranë, nëse mos,mbajtja e premtime,ve nga BE dhe lënia peng e Shqipërisë për një kohë të pac,aktuar për shkak të mosmarr,ëveshje,ve mes Bullgarisë dhe MV vë në r,e,zik kre,dibi,litetin e BE