Ganimete Musliu: PDK e gatshme për zg jed hje, e meriton të kth ehet në kr ye të sht etit

Dep ute tja e P DK-së, Ganimete Musliu, thotë se pa rtia e saj është e ga tshme për zgje dhje të reja.

Ajo në një int ervi stë për Rep orteri.n et thotë se P DK e meriton të kt hehet në kr ye të sh te tit, pasi ka dë sh muar se punon, për dallim nga pa rt itë e tjera që kanë vetëm fj alë.

“P DK është e gatshme çdo herë sepse para qy teta rëve mund të del bal lëla rtë. Sa i përket rez ult atit P DK e meriton të kth ehet në kr ye të sht eti t sepse të tjerët e kanë dë shmu ar se nuk ja da lin”.