Amerikanët në zyre te Osmani e Kurti, për çka folën dhe cilat ishin kërkesat?

Një dele gac ion ame rikan, i kryesuar nga Ndi hmës Sek re ta rja amer ik ane e Sht et it për Ç ështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Karen E. Donfried, po qëndron në Prishtinë. Bashkë me të është edhe Zë ven dës Ndi hmës Sek ret ari i Sh tet it, Gabriel Escobar. Ata janë takuar sot me Pre sid ente n Vjosa Osmani dhe kr yemi nis trin Albin Kurti. Por, çfarë u kërkuan ame rikanët në këto tak ime Kur tit e Osma nit?

Ndi hmës Sek ret ar ja ame ri kane e Sh tet it për Çë shtjet Evropiane dhe Euroaz iatike, Karen E. Donfried, dhe Zë ve nd ës Ndi hmës Sek ret ari i Sh te tit, Gabriel Escobar, i kanë shkuar sot në zy re Pr esi dent es Vjosa Osmani.

Për detajet e këtij ta kimi, u de kla rua Pr es ident ja Vjosa Osmani, në një ko nfer encë për media.

Ajo se gj atë takimit kanë di sku tuar për nevojën për pro gres në procesin e dialogut.

“Natyrisht që ne sot gji thas htu dis kut uam për urgjencën dhe nevojën për pr ogres në pr oces in e dia log ut, gjithnjë të përqendruar në njoh jen rec ipr oke. E rit heks ova se Kosova është dhe vazhdon të jetë pa lë në di al og dhe se mbesim të përkushtuar ndaj këtij pro cesi i cili e ka në qen dër njo hjen rec ipr oke dhe nga i cili do të përfitojnë për fundim isht qy teta rët”, ka deklaruar Osmani.