Tome Gashi shpalos fakte te reja per Albin Kurtin ne UÇK – Kjo gje po habit te gjithe

Tomë Gashi: Kontributi i Albin Kurtit për UÇK-në është i pam ohueshëm.Avo kati i njohur, Tomë Gashi ka komen,tuar deklar,atat e Rrustem Mustafës se kryeministri, Albin Kurti ka qenë në UÇK, duke thë,në se ai ka kontri but të pamo hue,shëm për lufj, tën çli,rimta re.Ai ka thënë se për veç Remit, për kont,ributin e UÇK-së në lufj, të ka folur edhe ish-lideri i lufj, tës Syl ejman Selimi.“Adem Demaci dhe Albin Kurti. Këta punë tjera nuk kanë

bërë përv eç që kanë qenë zëri i UÇK-së midis Prishtinës. Ishte dekla rata e Remit në stu dion e juaj, por është edhe dek,larata e ish-gje nera,lit Sylejman Selimi i cili ka th,ënë se Kurti kishte shpr ehur gatishmëri që të qëndro,nte me a tr,më në dorë ne Likoc por që është par aparë se disa persona janë më të vyesh ëm si nje rëz që ndihmo,jnë në pjesë tjera të lufj, tës, kontrib,uti është i pamo hueshëm”, tha ai në T7.“Që po fla,sim për dikë tjetër.

Xhavit Haliti a ka qenë në UÇK. Ai ka qenë them elues. Por i nxjerr disa dekl,arata të tij që asnjë seko ndë nuk ka qenë në lufj,të në Kosovë. Nëse nxjerr këso dek larata e sheh se kont,ributi për UÇK-në ka qenë i ndry,shëm. Albin Kurti është dë nu,ar me 15 vjet si pje,sëtar i UÇK-së. Është dë nua,r për kryen,gri jtje. Për fat i ka mba jtur vetëm dy vite. Nuk ësht,ë falur vetëm ai me pre sion ndërko,mbëtar por edhe disa tjerë të bu gojsu,r. Njerëz,ve iu dhemb që nuk e kanë ko kën e Albin Kurtit. Kundër,shtarët nuk e kanë tru rin e Kurtit, nuk e kanë as gux,imin”, shtoi ai.