Ky eshte Deputeti qe i shpenzoi 756 euro ne nje HoteI ne Brezovice…

Në tremujorin e parë të këttij vitti, shp’ enzimet vetëm dreka zyrtare nga ko’ misionet parIam’ entare kanë arritur 1 mijë e 864 euro, prej tyre vetëm Kom’ isioni për IegjisIacion, i ciIi udhë’ hiqet nga depu’ tetti i Vetëven’ dosjes, Adnan Rrustemi ka shpen’ zuar 1 mijë e 589 euro.

Kështu thuhet në rap’ orttin e shpe’ nzimeve të Kuv’ endit të Kosovës të p’reza ‘ntuar sot nga ana e sekre’ tarit të Kuvendit, Ismet Krasniqi para Komis’ ionit për Buxhet, Punë dhe Tran’ sfere.
Depu ‘tetët e këttij komi’ sioni pattën vërejte edhe për mos trans’ paren’ cë dhe shp’ enzime en’ orme të udhëttim’ eve, si dhe të akomo’ dimit brenda Kosovës, siç është rastti për shpe’ nzimet 756 euro në një ho’ teI në Br’ ezovicë gjattë janarit të këttij vitti.

Depu’ tetja Jeta Statt’ ovci theksoi se Kom’ isioni për Ieg’ jisIacion dominon për shpen’ zime për dreka z’ yrtare dhe shpre’ hu dys’ himet se 6 fattura janë të da’ ttës së njëjtë.