Ja se si është menduar pavarësia e Kosovës dhe bashkimi kombëtar me Shqipërinë nga CIA në dokumentin sekret

Si e kishte analizuar CIA amerikane politikën e kahmotshme shqip.tare për pavarësinë e Kosovës metodat b rutale të Aleksandar Rankoviqit dhe idenë e republikës shqiptare në Jugosllavi e cila u shn.dërrua në “qëllim të përhershëm” në krijimin e “Shqipërisë së Madhe”.Në prill të vitit 1979 CIA kishte bërë analizën e “çështjes së Kosovës” në Jugosllavi. Në do.kumentin e shifruar “RDP80T00942A001000060001-7” të titulluar “Jugosllavia: Problemi i Kosovës” agjencia ame.rikane e inteligjencës kishte vërtetuar gjenezën e p roblemit shqiptaro-serb dhe implikimet e këtij p roblemi li.dhur me të ardhmen e Kosovës në Jugosllavinë pas Titos.

Analiza e CIA-së fillon me tezën se edhe pse rivaliteti serbo-kroat prinë në Jugo.sllavi në prapavijë zhvillohet rivaliteti serbo-shqiptar i cili do të ketë “ndikim po aq të rëndësishëm se si do t’ia dalë Beo.gradi në krye me p roblemin e pakicave n acionale”.Raporti konstaton se si përkundër p ërpjekjeve serbe që ta përvetësojnë Shqipërinë në vendimet siç janë rr itja e shkallës së autonomisë dhe ndihma ekonomike n aciona lizmi shqiptar po f orcohet në ko.hën e një ekonomie gjithnjë e më të dobët në Kosovë.

“R egjimi i Enver Hoxhës në Shqipërinë fqinje e konsideron Kosovën si një e ntitet nën kon.troll të përkohshëm të Jugosllavisë…Edhe pse nuk ka dëshmi për aktivitete të jashtme subversive në Kosovë gj endja tashmë ësh.të përgatitur për ndërhyrje të jashtme.Kjo veçmas është e vërtetë sepse p roblemi i pakicës shqiptare në Republikën jugo.sllave të Maqedonisë mund ta destab ilizojë rajonin ndaj të cilës Bullgaria ka pretendime terr itoriale” thuhet në ana.lizë transmeton Telegrafi.

CIA potencon se një milion shqiptarë në Jugosllavi përbëjnë grupimin më të varfër e tnik në vend ndërsa në të njëjtën kohë ka shkallën më të lartë të natalitetit dhe të analfabe tizmit gjë e cila shqiptarët i bën veç.mas të lidhur me tokën.“Rryma e f uqishme e nacio nalizmit shqiptar është zhvilluar me qëllim të tejkalimit të efektit të qe.verisjes së dikurshme serbe kurse është e bazuar në pritjet jo reale të përfitimeve ekonomike…Prania e atdheut të pavarur shqiptar brenda kufijve të Kosovës ia shton di.mensionin e jashtëm këtij p roblemi” thuhet në analizën e CIA-s.