E MADHE / Kjo kerkese po i pranohet Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit qe po fut serbet ne “panik”

Gjykatësi i Procedurës Paraprake ua ka pra,nu,ar disa nga ank,es,at ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veselit dhe ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit.Ank,es,at e Thaçit dhe Veselit kanë të bëjnë me “lig,js,hmë,rin,ë e Dhomave të Spe,cial,izua,ra si dhe pretendimet për shk,el,jen e të d,rejta,ve kus,hte,tue,se të të aku,zu,arv,e”.Vendimi i gj,yq,tar,it paraprak, do të thotë se Thaçit dhe Veselit i është lejuar që t’i ape,lo,jnë disa nga çështjet që ata i kanë ngritur.

Kësisoj, vendimi i gjy,qtar,it të pro,cedu,rës parakrake është si vijon:-Pran,ohet apl,ikaci,oni i Kadri Veselit.-Pranohet pjesërisht apl,ik,aci,oni i Hashim Thaçit.-Refu,zoh,et kërkesa e mbro,jtj,es së Thaçit për të hed,hur poshtë përgjigjen ndaj aplik,acio,nit të Thaçit dhe kërkesën e saj për të paraqitur përgjigje të mëtejshme.-Vërteton çësh,tjen e dytë, shtatë dhe në,ntë të riformuluar në para,graf,ët 39 dhe 57, si dhe çështjen e pestë dhe tetë.-Refu,zon lejen për të ape,lu,ar çështjen e parë, tretë, katërt dhe çështjen e gjashtë.