Ish Zëvendësi I Kryeministrit Grek!: Me Krenari E Mbroj Identitetin Tim Që Jam Shqipëtarë!

Nese lexon apo degjon qe ka njerez ne admini.straten pubIike qe paguhen pa shkuar ne pune, qe shkojne formaIisht ne pune dhe gjate orarit zyrtar bejne pune te tjera, qe ka zyrtare qe rezis tencen me te f uqishme ndaj reformave e bejne me buzeqeshje dhe mos veprim, qe shko.jne ne Bruksel dhe ngaqe nuk njohiin asnje gju.he te huaj dhe pergjigjen vetem me tun djen e kokes mos mendoni se po flitet per Shqiperine.

Eshte Greqia e vi.teve 80. Rrefim tari, nje veteran i poli.tikes greke, por edhe asaj europiane Teodor Pangallos. 32 vjet depu.tet. Ish zv kryeministri, ish-minister i Jashtem. Njeriu pre zent ne ciklonin e politikes greke dhe asaj te Bash.kimit Europian gjate viteve 80 dhe 90. Ne nje li.ber te pazakonte per nga stili i te shkruarit, i mbesh.tetur ne anekdoda treguar mes miqsh rrefehet me sinqe ritet bru.tal jo vetem politika greke, por edhe kuli.sat brenda BE. Vendim marrja, perfitimet dhe sakfri.cat e te qenit anetar i Unionit.

Libri tre.gon çfare do te thote konkre tisht te mbrosh interesat e vendit mes ane.tareve te medhenj, dhe pse pa vareissht retorikes an.ti europiane dhe antiNATO qe kishte mber thyer Greqine ne vitet ’80, inte.resi me i mire i vendit mbetej Bashkimi Europian dhe ky nuk eshte konklu.zion historik, por edhe mendimi krye ministrit kohes qe publikisht shprehej per daljen nga TPE.

Nje liber qe du.ket se eshte shkruar edhe per klasen politike dhe publi kun shqiptar. Ne nje inter.viste per #Perballe, Pangallos, i cili shpre.het krenar qe eshte arvanitas flet per marre dheniet historike mes dy vendeve, sfidat dhe rruge.timin e perbashket ne te ardhmen.