“E kam parë vetë me sytë e mi, harta për ndryshim kufijsh në Ballkan ekziston”

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka pohuar ekzistencën e një harte në lidhje me ndryshimin e kufijve të vende,ve të rajonit të Ball,kanit Perëndimor.I ftuar në emisionin “ZGJEDHJE 2021 në V+”, Rama tha se hart,ën e ka parë edhe më parë pasi ia kis,hte treguar homo,logu slloven, Janez Jansha.

“E kam biseduar kohë më parë. E kam parë edhe këtë doku,ment që ka dalë. Nuk kam asnjë koment,”-tha Rama. Si u rikthye ideja e ndryshimit të kufijve në Ballkan?Të enjten po,rtali slloven “Necenzur,irano.si” publikoi një dokument që preten,don se është kopje e dokumentit.

Sipas atij dokumenti propozohet ripërcaktimi i kufirit të Kos,ovës dhe Serbisë, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, bashkimi i pjesëve me shumicë shqiptare të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut me Shq,ipërinë, mundësia e shkë,putjes së Republikës Serbe nga Bosnje e Hercegovina si dhe bashkimi i një pjese të Bosnjës perëndi,more me Kroacinë.

Në Bashkimin Evropian thanë disa herë se nuk kanë njohuri për një dokument të tillë. Kryemin,istri slloven, Janez Jansha, vendi i të cilit do të kryesojë Bashk,imin Evropian në pjesën e dytë të këtij viti, shkroi se pretendimet për një do,kument të tillë janë veprime që synojnë “të dëmtojnë Slloveninë në BE”.

Sllovenia kërkon serio,zisht zgjidhje për zhvill,imin e ra,jonit dhe ardhmërinë evropiane për ven,det e Ballkanit Perëndimor, ndërsa pikë,risht shkrimet e tilla përpiqen ta pen,gojnë këtë qëllim”, shkroi ai në rrjetet sociale, por deb,ati vazhdon. Ndërkohë Kryeministri shqiptar po,hon se harta ekziston.