Per tu habitur – Negociatori me i mire deri me tani qe kishte Kosova eshte…

Ministri i Administrimit të Pushtet,it Lokal, Elbert Krasniqi, beson që kryeminist,ri Kurti do të jetë negociatori më i mirë që e ka pas,ur Kosova, karshi Serbisë.

Në një intervi,stë për Blic Intervieë me Astr,it Gashin, Krasniqi theksoi se Kurti është duke u përgat,itur shumë mirë për dialogun me Serbinë dhe se më e rëndësi,shmja siç thotë ai është që kryeminis,tri nuk është i gatshëm që të bëjë marrëv,eshje në dëm të Kosovës.“Kryeministri Kurti është nego,ciatori më i mirë që e ka pasur Kosova ndonj,ëherë karshi Serbisë”, tha ndër të tje,ra Krasniqi.