Ja si ishte menduar pavaresia e Kosoves dhe bashkimi i saj me Shqiperi nga CIA e Amerikes ne dokumentin EKSKLUZIV te vitit 1979

Si e kishte anal,izuar CIA amerikane polit,ikën e kahmotsh,me shqip.tare për pavarësinë e Kosovës, metodat b ruta,le të Aleksandar Rankoviqit dhe idenë e repub,likës shqiptare në Jugosllavi, e cila u shn.dërrua në “qëllim të përhershëm” në krijimin e “Shqipërisë së Madhe”.Në prill të vitit 1979 CIA kishte bërë analizën e “çështjes së Kosovës” në Jugosllavi.

Në do.kumentin e shifruar “RDP80T00942A001000060001-7”, të titulluar “Jugosllavia: Problemi i Kosovës”, agjencia ame.rikane e inteligjencës kishte vërtetuar gjenezën e p roblemit shqiptaro-serb dhe impl,ikimet e këtij p roblemi li.dhur me të ardhmen e Kosovës në Jugosllavinë pas Titos.

Analiza e CIA-së fillon me tezën se, edhe pse rivaliteti serbo-kroat prinë në Jugo.sllavi, në prapavijë zhv,illohet rivaliteti serbo-shqiptar, i cili do të ketë “ndikim po aq të rëndësishëm se si do t’ia dalë Beo.gradi në krye me p roblemin e pakicave n acionale”.Raporti konstaton se si, pë,rkundër p ërpjekjeve serbe që ta përv,etësojnë Shqipërinë në vend,imet, siç janë rr itja e shkallës së auto,nomisë dhe ndihma ekonomike, n aciona lizmi shqipt,ar po f orcohet në ko.hën e një ekonomie gjithnjë e më të dobët në Kosovë.

“R egjimi i Enver Hoxhës në Shqipërinë fqin,je, e konsideron Kosovën si një e ntitet nën kon.troll të përkohshëm të Jugosllavisë…Edhe pse nuk ka dëshmi për aktivitete të jashtme subversive në Kosovë, gj endja tashmë ësh.të për,gatitur për ndërhyrje të jashtme.

Kjo veçmas është e vërtetë, sepse p roblemi i pakicës shqipt,are në Republikën jugo.sllave të Maqedonisë mund ta destab ilizojë rajonin, ndaj të cilës Bullgaria ka pretend,ime terr itoriale”, thuhet në ana.lizë, tran,smeton Telegrafi.CIA potencon se një milion shqiptarë në Jugosllavi përbëjnë grupimin më të varfër e tnik në vend, ndërsa në të njëjtën kohë ka shkallën më të lartë të natalitetit dhe të analfabe tizmit, gjë e cila shqiptarët i bën veç.mas të lidh,ur me tokën.“Rryma e f uqishme e nacio nalizmit shqiptar është zhvilluar me që,llim të tejkalimit të efektit të qe.verisjes së diku,rshme serbe, kurse është e bazuar në pritjet jo reale të për,fitimeve ekonomike…

Prania e atdheut të pavarur shqiptar brenda ku,fijve të Kosovës, ia shton di.mensionin e jashtëm këtij p robl,emi”, thuhet në analizën e CIA-s.