Nxenesit me nota te dobeta, arrijne RezuItate te mira ne Test Kombetar!

Nxën’ ësit e Kosovës kanë arritur rez’ ultate të mira në te’ stet kom’ bëtare, mirëpo në testet ndërko’ mbëtare, siç është PISA rez’ ultatet e nxënësve janë shumë më të ulëta se mesa’ tarja e Org’ anizat’ ës për Bashkë’ punim dhe Zhvill’ im Ekonomik (OBZhE) dhe më të ulëtat në rajon.

Kjo është njëra nga çës’ htjet e gje’ tura nga Z’ yra Kom’ bëtare e Auditorit, e cila ka gjetur edhe shumë ma’ ngësi sa i përket sis’ temit arsimor dhe te’ steve kom’ b’ ëtare. Disa nxënës me notën 2 arrit’ ën të marrin deri në 84 nga 100 pikë dhe nuk ka asnjë dës’ hmi nëse Min’ istria e Arsi’ mit, Shke’ ncës, Teknol’ ogjisë dhe Inov’ acionit dhe Dr’ ejtoritë Kom’ unale të A’ rsimit kanë ndër’ marrë ndonjë hap që t’i analizojnë këto dallime, të cilat tregojnë se qëllimi i testit të arritshmërisë nuk është arritur dhe si rezultat mund të demotivojë dhe të nxis një kulturë jo e mirë mes nxën’ ësve, thuhet në r ‘aportin e audi’ torit.

Sipas rapo’ rtit, rez’ ultati i përgjithshëm i kalimit të testit të arrits’ hmërisë në nivel kom’ bëtar në vitin 2015 ishte 62.6 dhe 58.1% në 2018. Kurse nga pje’ sëmarrja për vle’ rësim në PISA në vitin 2015 dhe 2018, në të dy rastet Kosova kishte rend’ itje të ulët në rez’ ultatet; e treta nga f’ undi në vitin 2015 dhe e pesta nga fundi në vitin 2018.