KJO NUK PRITEJ / Gani Geci “godet” rende ish Kreret e UÇK-se me kete qe sapo tha

Ish-aktivisti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se pret nga Gjy,ka,ta Spec,ia,le që të zba,rdhen ras,tet e vr,a,sj,e,ve politike të pasl,ft,ës.Geci tha se dikush i ka kr,yer vr,a,sje,t politike të ish-aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës.Ai ka thënë se Gj,yk,ata Spe,cia,le dhe kr,im,et e pre,te,nd,ua,ra të lu,ft,ës nuk e dë,mt,ojn,ë Us,htr,in,ë Çlir,imt,are të Kosovës.

“Nga Gj,yk,a,ta Sp,eci,ale pres që të dalin në pah, siç kanë filluar të dalin, vr,asj,et pol,it,ike të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe presidentit Ibrahim Rugova, të cilat janë duke u shf,aq. Këto gjy,ki,me janë indi,vid,ual,e, nuk kanë lidhje me Us,htri,në Çlir,imta,re të Kosovës. Unë kam qenë vet pjesë e UÇK-së dhe kanë qenë edhe mijëra të tjerë; dhe këta nuk po i thërret askush sepse nuk kanë bërë asgjë të ke,qe”, ka thënë ai.