Vehbi Kajtazi “hallakat” vendin / Zbulon dokumentin “trondites” te Albin Kurtit,Ja qfare permban ai Dokument

Gazetari kosovar, Vehbi Kajtazi, në një intervistë për emisionin “Prizma” të T7 ka thënë se i ka rënë ta lexojë një do,kument të shkruar në vitin 2016 nga lid,eri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, rreth str,ateg,jisë të cilën Lëvizja Vetëvendosje duhet ta nd,jek për të arritur në pushtet.

Kajtazi thotë se në atë dokument, që iu është shpërndarë vetëm anëtarësisë së ngusht të VV’së, Kurti ka shkruar se në Kosovë 45 % e popullësisë janë an,alf,ab,et fun,ksi,onal dhe se të nj,ejti,t duhet të ma,nip,ulo,h,en me laj,me të r,rem,e, meqë s’janë në gj,end,je të dallojnë la,jm,in e vë,rt,etë nga ai i rr,e,më.Gazetari Kajtazi tutje thotë se the,mel,et e laj,me,ve të r,rej,shm,e në Kosovë i ka vendosur Lëvizja Vetëvendosje.“E kam pas analizu një dokument, një l,loj pla,tf,orme të shkruar nga z. Kurti në vitin 2016, se si duhet Vetëvendosje të arrijë në pus,htet, por paraprakisht qysh duhet të punojë.

Më ka bërë shumë përshtypje ai dokument.Jo pu,bli,ke. Ai dokument i është do,rëu,ar nga z.Kurti një pjesë të ng,usht të anëtarëve, përfshirë Visar Ymerin, Zgjim Hysenin dhe të tjerët që janë në VV, asnjëri nuk e ka mira,tuar atë dok,ument, atë platformë se si duhet të ecet përpara.

Përvec disa ele,me,nte,ve që ta kr,ij,on përs,hty,pjen jo të një sub,jekti politik, por të një shë,rbi,mi sek,re,t int,elig,je,nt, i ka këto elemente. Më bën përshtypje shumë ku z. Kurti vetë e thotë në atë dok,ument që 45 % e popullit të Kosovës janë an,al,fa,bet funksional. Mua më ka shq,etë,suar shumë ky detaj, për dy arsye. E para që, përqindja e an,alf,abe,të,ve funksional është shumë e madhe dhe e dyta, mënyra se qysh z. Kurti dëshiron të punojë me këtë kat,ego,ri të njerëzve.

Ai nuk thotë aty se ne duhet të punojmë që këta njerëz me i zhvil,lu me i em,ancipu, po ai thotë me i ma,nip,ulu, e qysh man,ipu,loh,en kta, thotë me la,jme të rr,ejs,h,me, është me dokument, me la,j,me të r,rejsh,me, sepse kjo kategori njerëzishnuk arrijnë me e dallu la,jmin e vërt,etë me laj,min e rre,js,hëm. Dhe laj,mi i rr,ejs,hëm ka lindur prej Vetëvendosjen, në Kosovë themelet e lajm,it të rrj,esh,ëm i ka vendosur Vetëvendosje”, ka thënë Kajtazi në emisionin “Prizma” të gazetarit Driton Dragusha