19 vjeçari la Austrinë, bashkë me familjen punon 100 hektarë tokë e 15mijë pemë e 100 krerë lopë

Familja 27 anëtarëshe e zotëriut Afrim Mehmeti nga Llukavci i thatë i Istogut të cilët punojnë mbi 100 hektarë tokë dhe kanë mbi 15 mijë pemë .

M ungesa e madhe e kuadrit egz iston në blegtori, bujqësi dhe pemëtari dhe gjatë muajve të verës është v ështirë të gjeshë punëtor sezonalë që do të mbledhin p rodhimin.

Derisa mijëra të rinjë lëshojnë vendin për ku shte të r ënda s ociale dhe mos përspektivën e tyre, ka të tillë që e lëjnë g urbetin për vendin e tyre, i tillë është edhe ky 19 vj eçar i cili la Austrinë dhe u kthye në Kosovë.