Ja pse serbet ja kanë friken Albin Kurtit – “Unë Albin Kurti, i biri i Zaim dhe Arife Kurtit, nuk e njoh Gjyqin e serbise”

“Unë Albin Kurti, biri i Zaim dhe Arife Kurtit nuk e njoh Gjhyqin e Serbisë” – “Albin Kurti (në vazhdim A.K.): Albin Kurti.
GJ: Emri i babait?
A.K.: Zaim.
GJ: Emri i nënës?
A.K.: Arife Kurti.
GJ: Mbiemri i vajzë,risë së nënës?
A.K.: Tahiri.
GJ: Data e lind,jes?
A.K.: 24 mars 1975.
GJ: Vendlindja?

A.K.: Prishtinë.
GJ: Vendi ku jet,oni?
A.K.: Prishtinë.
GJ: Nën,shtetësia?
A.K.: Republika e Kosovës.
GJ: (I drejtohet daktilografes) Shënoni! I a jkuzua,ri në pyetjen se çfarë nën,shtetësie ka, u përgjigj se është shtetas i Republikës së Kosovës.
GJ: Profesioni?
A.K.: Student.
GJ: A e keni kryer shër,bimin ush tar,ak në Ush trij,në e Jugo sllav,isë?
A.K.: Jo.
GJ: A e keni marrë thirr,jen?
A.K.: Jo! Por edhe sikur ta kisha marrë nuk do t’i përgji,gjesha, sepse Ush trij,a Jugo slla,ve është ush tr,i oku pat,ore. Në të vërtetë ishte, sepse tani nuk është më.

(…)
GJ: A e keni kup,tuar akta jku,zën?
A.K.: Po, dhe do të dëshiroja të them disa fjalë.
GJ: Urdhëroni.