E FUNDIT/ Albin Kurti dridhe gjithe Sllovakine me kete ker kese qe i beri Ministrit SIIovak per Kosoven e cila eshte..

-Krye ministri A lbin Kurti u takua me mi nistrin e Jash.tëm të Sllovakisë Ivan Korçok në fo rumin GL OBSEC 2022 të shtunën kër kesa krye.sore e Kurtit drej tuar Korçokut ishte që Sllovakia ta njohë Koso vën si shtet. Për veç njohjes Ku rti përmes Twit terit bëri të ditur se me Kor çokun disku.toi edhe për për afr imin e vendeve me të gjitha demo kra citë e tjera për san ksio nimin e push timit rus.

Me Korçok disku tuam për afr imin e ven deve tona me të gjitha demo.kracitë e tjera për sa nksi onimin e Rusisë. The ksova nevojë që Sllovakia ti bash kohet shu micës dër muese të ven.deve të B Esë dhe NA TOs në njoh jen e Kos ovës shkroi Kurti në Tw itter Kurti po që.ndron në Bra tislavë që nga dita e premte ku po merr pjesë në foru min GLO BSEC 2022.