Gjermania kërkon punonjës për shumë profesione: Kemi nevoja të ngutshme, ja cfare duhet te dini

Për lu.fti.min e mungesës së fu.qisë punëtore, Shoqata Federale e Biznesit të Mesëm kërk.on që të vijnë më shumë f.or.ca punëtore në Gjermani nga ja.shtë. “Ne kemi ne.v..ojë për një imi.g.im të organizuar fuq.ive të kua.lifikuara, por the.ksi qën.dron tek f.u.qia e kual.ifikuar”, shprehet dre.jtuesi i kësaj shoqate, Markus Jerger të sht.unën për grupin mediatik gjer.man, Funke Mediengruppe.

Gjithnjë e më shumë sipër.marrje në të gjitha deg.ët nuk gjejnë sa duhet fo.rca të kual.ifikuara apo të rinj për kua.lifikim profe.sional. “Kjo e rre.z.ikon f.o.rt aft.ësinë konk.urruese të bi.zn.esit të mesëm dhe me këtë të Gje.rmanisë në tër.ësi.”

Sipas Jerger “shumë sipë.rmarrjeve u duhet të refu.z.jnë që tani por.ositë, për shkak të mu.ngesës së fu.qisë pun.ëtore të kuali.fikuar.” Edhe situata e shk.ollimit pro.fesional nuk është më e mirë.

“Në Gjermani ka më shumë se 390 profesione të njohura të shkollimit profesional, e në të gjitha gati mungojnë të rinjtë për shkollim profesional.”

Sidomos në degët e informatikës dhe teknikës, në sektorin e kuj.desit shën.detësor si edhe zejet pro.fesionale mung.jnë for.cat e r.eja. “Në r.astin më të keq sip.ërmarrjet duhet të mb.yllin dyert e kjo prek bizn.esin familjar”, thotë Jerger.