Miliona euro : Kosova nuk e ndal ”mbështetjen” për Sërbin – Serbia qëndron lider në importimin e mallrave në Kosovë

Derisa reci.prociteti me Serbinë nuk është aktualisht as në çështjet që dis.kutohen, Serbia vazhdon të jetë importuesja kryesore e ma.llrave në Kosovë nga vendet e CEFTA’s. Këtë e tregojnë Statistikat e Tregtisë së Ja.shtme për tre muajt e pare të vitit 2022, të pub.likuara nga Agjencia e Sta.tistikave të Kosovës. Derisa importet nga ven.det e CEFTA-s në muajin mars 2022 arritën në 93.2 milion euro, nga ja.nari deri në mars 32.2 milonë euro mallra janë impo.rtuar nga Serbia, që shënon më shumë se 1/3 e impo.rteve që janë bërë nga këto vende. Kra.hasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, në këtë tre.mujor Serbia rezulton të ketë importuar në Kosovë rreth 10 mi.lionë euro më shumë mallra.

Ajo lë pas Shqipërinë, e cila ka pjesë.marrje në import 28.4 milionë euro, si dhe Maqedoninë me 26.4 mili.onë euro. Vlera totale e impo.rteve të Kosovës në janar-marsin e vitit 2022, është mbi 493.9 milionë euro, prej te ci.lave 205.4 mili.onë euro apo 41.6% e tyre, janë importe nga vendet e BE’së. Vendet e CEFTA’së janë importuesit e dyte për nga vlera, me pjesë.marrje në import 18.9%. 72.9 milionë apo 14.8% janë importe krye.sisht nga Turqia, por edhe dy vendet e t. Tre ven.det aziatike, Japonia, Kina dhe India shënojnë pjesëmarrje në import në vlere prej 56.6 mili.onë euro apo 11.5%.

Ndërsa vendet e tjera jo-evro.piane kane importuar 11.9 milionë euro, që përbën 2.4% të importit të për.gjithshëm. E vendet që impo.rtuan më së paku janë nga EFTA, me gjithsej 3.2 milionë euro apo 0.7%. 50.4 milionë euro kate.gorizohen si importe nga vende të tjera, e qe përkthyer në për.qindje i bie 10.2% e importit total. Shikuar veç e veç, top 5 ve.ndet nga të cilat Kosova ka importuar më së shumti përgjatë janarit, shkur.tit dhe mar.sit të vitit 2022, janë: Turqia në vend të pare me 13.8% pjesëmarrje në import, Gjer.mania me 10.6%, Kina me 10.5%, Serbia me 6.5% dhe Shqipë.ria me 5.8%