Ky është serbi i dashuruar pas shqiptarëve: Në dhomë mban flamurin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë (PAMJE)

Ky është serbi që dashuron Kosovën dhe popullin shqiptar.
Kjo është fjalia që në dëgjim të pa rë mund t’i vërë në dys him një numër të madh të shqiptarëve, për shkak të rapo rteve të ten si onuara me dekada në mes kët yre dy popujve.

Por, këto te nsio ne dhe rapo rtet poli tike nuk vijnë në kons ideratë kur bëhet fjalë për Tomislav Perusic, një i ri nga Beog radi i cili ka disa vite që je tën e tij e ndan mes kryeq ytetit serb dhe atij kosovar..