EKSKLUZIVE/ Baton Haxhiut po i dalin sekretet ne shesh, kjo qe sapo u zbulua per te po habit gjithe opinionin

Ka reaguar serish analisti i afert me Vetevendosjen, Xhevdet Pozhari, pasi u aku,zua se ishte keshilltar i ministrit te PDKse ne ate ko,he, Fatmir Limajt.Postimi i plote:Une nuk e kam mbroj,tur Levizjen Vetevendosje ne debate.

Ajo as qe ka nevoje per mbroj,tjen, e mbron puna dhe veprimtaria e saj! Gje qe u desh,mua me 50 perqind te mbeshtetjes se popullates. Jeni ju disa za,gare gazet,are te PDKse qe e keni mbroj,tur kh,ri,min dhe kap,jen e shtetit.Dhe une ju nj,oh mire bash per faktin se kam punuar ne vitin 2009 si keshill,tar ne MTPT dhe ju shih,sha se si prej Baton Haxhiut e te poshte vinit dhe u jarga,viteshit per nje koc me ua gjujte me e lepi.

Kjo me neve,riti dhe dola kur u kusht,ezova qe te be,hem me PDKne. Aso kohe ne rrethin tuaj kishte nje,rez te mire dhe te perg,atitur, por te cilet shkile,shin nga ata qe ia bartnin çanten she,fit te madh, Hashimit. Jo raste sisht ne vitin 2014 kam kand,iduar per Vetevendosjen veç me e dhene kontri,butin tim modest qe te thyhet imazhi i servileve sahanl,epires ne rretha,nat kur une mund ti kisha te gjitha nese i nenshtr,ohesha shefit.

Sot doni me gjuajt ster,pika ju disa qe edhe sot ekzistoni si za,gare gazetare me fonde te kh,rim,it dhe kor,rup,sioni,t te kamufl,uara here me ten,dere publike e here me re,kla,ma dhe financim nga bizneset qe per,fitojne nga keta tendere dhe kane pronare fantom. Ju njoh krejt juve zag,are gaze,taret siç me njihni edhe ju mua qe me vite kam pu,nuar here ne Shqiperi e here ne Maqedoni vet,em qe ta shpetoj shpir,tin dhe mos te behem paça,vure si ju. Ju qe me vite e domi,nonit opinionin publik me para te kh,r ,imit dhe kor,rup,sionit dhe sot mundo,heni ta suI,moni kedo qe tha se shpre,sa e fund,it e ketij vendi esh,te Albini.