Si eshte e mundur qe “ZNAQKA” te gjitha punet e fshehta po i di?! – Albini nuk ka qene perkthyes por ai…

Znaq,ka, tana po i di!”Milaim, Albini nuk ka qenë pë,rkthyes, ka qenë pjesë e tak,imit në Div,jakë!”“Naim Maloku, ka rrëf,yer një takim të tij dhe kryem,inistrit Albin Kurti, gjatë pe,riudhës së vitit 1999.Ai ka sjell ar,gumente e tij, por ka deb,atuar me Milaim Zekë! Maloku the,kson se Albin Kurti nuk ka qenë për,kthyes.Thotë se gjatë asaj per,iudhe është tak,uar me të dhe Jakup Krasniqin, duke thë,në se Kurti nuk ka qenë përk,thyes por pjesë e atij taki,mi.Shkrimi i plotë nga Naim Maloku:

Per here te pare jam ta,kuar me Albin Kurtin ne dhj,etor 1998, kur erdhi me Adem Demaçin ne SHP te UÇK-se ne Divjake.Ne ate tak,im ishin edhe Jakup Krasniqi zv. Koma,ndant i SHP dhe Sali Veseli Shef i Derej,torise Operative te SHP te UÇK-së. Une merr,ja pjese, ne tak,im, ne cile,sine e ofice,rit te lar,te ne Drejtorine Op,erative te SHP.