Momenti kur Shqiptari Shan para Televizionit Serb :”Serbia Shtet M.t , Serbia shtet FASHlST”(+VlDEO)

Një person i ka ndërhyrë ga’ zetarës të Radio TeIevizionit të Serbisë teksa rapor’ tonte në një Iidhje direkte nga q’ endra e Beogradit.
Së pari ai e derdh një pije prej kan’ açe para saj ec disa metra dhe më pas kthehet dhe Iive e shanë sht’ ettin e Serbisë.

“Serbia shtet m.t. Serbia shte’ t fa’ shi’ st”- dëgjohet duke thënë ai.
Ndiqni momenttin: