EKSKLUZIVE/ Kjo gje qe sapo e zbuloi gjenerali Hisen Berisha per ne Koshare po “dridh” serbet

Berisha: Në Koshare nuk ka kuf ma të ush, tarëjve serbë.Ush tarët e UÇK-se 22 vjet më pa rë va rosën në Koshare ush,ta rë serbë.Një xhirim nga auto,ritet e Beogradit po konsid,erohet si dësh,mi superi,ore me anë të së cilës po kërk,ojnë qasje në terr,enin e bet ejë,s së famshme për t’i tërh,equr esh,trajt e ushj tarë,ve.Kryeprotag,onisti i videos më të përf,olur në Serbi, është njër,i nga koman dantët e UÇK-së, Hysen Berisha.Sipas usht, arajkut, kurdo që bëh en gërmimet në Koshare të cilat

mund të ndo dhin sapo organet e rendit të japin ur,dhrin, nuk do të ketë gjetje esh traj,sh aq më pak në ven,din e videos.“Kjo, meqë më 1999 pa ndodhur demi ltarizj,imi i plotë i UÇK-së, një grup ndërko,mbëtarësh kishin ardhur e mbledh,ur mbet jet mo ,tore të ush,tarë jve serbë”.