C’do femër shqiptare e ka në obor këtë lule, por askush nuk e di se ajo sheron këto semundje

Njëra ndër lulet më të qëndrueshme është Barbaroza. Ekspertët kanë konstatuar që nëse keni së paku një të tillë në shtëpi, ndihmon te pagjumësia dhe qetesimin e mendjes nga lodhja. Çdo fletë ka simbolikën e vet, ndërkaq simbolika e barbarozës është që sjell fat. Lulet më të popullarizuara janë shumë të qëndrueshme dhe të lehta për mirëmbajtje, mirëpo për të zbukuruar me lulet e saj të bujshme ballkonin nga pranvera deri në vjeshtë

One of the most enduring flowers is the Barbarossa. Experts have found that if you have at least one at home, it helps with insomnia and calms the mind from fatigue. Each leaf has its own symbolism, while the symbolism of the geranium is that it brings luck. The most popular flowers are very durable and easy to maintain, but to decorate the balcony with its lush flowers from spring to autumn.