EKSKLUZIVE/ Zbulohet arsyeja kryesore pse Evropa e largoi Hashim Thacin nga skena

Aktivistja shqip,taro-amerikane: Evr opa e largoi Thaçin, sepse don,te ta kish,te dorën e lirë për marrëve shje.Aktivistja shqiptaro-ameri,kane, Evi Kokalari, e cila njihet për afër,sinë me adminis tratën Tr ump, ka folur për zhvillimet e fundit polit ike.

Kokalari ka thënë se “nëse shik,ojmë holl holl, sulmet Thaçit i vinin nga Evr opa dhe Evr opa e ka hequr Thaçin, sepse donte ta kis hte dorën e lirë për një marr,ëveshje dhe për gjithç,ka që bëjnë në Ballk,an”.Ajo ka thënë se Palmer është njeri i rënd,omtë në Departa mentin Ameri kan të Shte,tit dhe nuk mund të futet në zy ren e presid,entit Biden, siç futej Gren,ell te presiden ti Tru ,mp.Dëgjoni deklara,tat e saj pas minu,tës 34: