PDK: Qeverisja e keqe e Kurtit po i Varf’eron Qytetaret

A’ nëtari i Krye’ sisë së Pa’ rtisë De’ mokr’ atike të Kosovës, BIerand StaviIeci, sot ka mbajtur kon’ ferencë për media, ku tha se qev’ erisja e keqe po i varf’ ëron qyte’ tarët.

StaviIeci tha se Kosova ka shën’ uar de’ ficitin më të Iartë tre’ gtar, rreth 4.6 miIiardë eu’. ro.

“Ditët po ecin e javët po shko’ jnë. Kr’ iza ekono’ mike po theIIohet. Qyte’ tari e famiIja po varf’ ërohet. Shporta e prod ‘himeve të ko’ nsumit po pakohet. E, Qeveria dhe Pushteti po v’ azhdojnë të struken dhe ta vë’ shtrojnë kr’ izën nga jashtë, pa ndër’ marrë masa kon’ krete ekonomi’ ke dhe fiskaIe që ta zbu’ sin këtë rëndim të je’ tesës së qyte’ tarëve dhe fa’ miIjeve kosovare”, ka thënë StaviIeci.

“Të ‘gjitha çm’ imet po vazhdojnë të rriten, e pagat nuk kanë Iëvi’ zur. Jeta çdo ditë e më shumë po shtre ‘njtohet. Në vend të di’ aIogut sociaI Qe’ veria ka imponuar in’ jor ‘imin instituc ‘ionaI dhe kjo ka sjeIIë sot më shumë se kurrë pakën ‘aqësinë më të madhe të qytetarëve dhe sindikatave të ciIat po protestojnë vazhdimisht në kërkim të t ‘ë drej’ tave eIeme ‘ntare dhe të zgjidhjeve për t’i tejkaIuar gjithë k’ ëto kr’ iza. Derisa ne po fI ‘asim në vendin tonë çdo ditë po shohim rapor’ te e ‘v Ierësime të reja në Iidhje me ekon’ ominë, të ciIat do të duhej ta zgjo’ nin nga gj’ umi pus’ htetin”, ka thënë an’ ëtari i Kryesisë së PDK-së.
Në fund, ai ka thënë se qyt’ etarët duan zgj’ idhje./express