E pabesueshme se cili politikan kosovar po e perkrah iniciativen e min-Schengenit

Ymeri: Kosova nuk duhet te i zoloj veten nga nismat rajonale.Mos pjesëma,rrja e Kosovës në Mini – Sheng en-in Ballkanik apo siç është pagëzuar tashmë “Open Ballkan” shihet si dizav,antazh nga ish-kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri.

Sipas tij, Kosova duhet të jetë pjesë e nis,mave për bashkëpunim rajonal pasi që vendi nuk duhet mbetur ishu,ll i izoluar rajonal.“Nisma ‘Open Ballkan’, është produkt i tri shte,teve, prandaj kjo na vendos në dizavantazh pasi që zëri ynë e as interesi ynë si shtet nuk dëgjohet duke mos qenë në tavo,linë.

Në parim ne duhet të bëhemi pjesë e nismave për bashkë,punim rajonal sepse nuk mundemi e as nuk bën të mbetemi ishull i izoluar rajonal”, ka thënë Ymeri për Albanian Post.“Shtrirja e zgjerimi i tregut do të duhej t’i shër,bente zhvillimit të secilit shtet e shoqëri. Mirëpo është çështje tejet e rëndë,sishme që të kujdesemi që integrimi ynë në një zinxhir rajonal të vler,ës ekonomike të sjellë përfitimet e duhura për mirëqenien tonë shoqërore e individ,uale, fakti se tregtojmë me të tjerët nuk është dë,m ekonomik”.

Ai madje thekson se “Kosova nuk mund të ketë ekonomi të zhvilluar duke u bazuar vetëm në tregun e bren,dshëm” duke shtuar se “transformimi i strukturës ekonomike të Kosovës duhet bërë duke i parë e përshtatur zhvillimeve glo,bale dhe rajonale”.

Ymeri thotë se pozicioni i Kryeministrit të Kosovës – dikur bashkë,partiaku i tij – Albin Kurti, karshi zhvillimeve të tilla nuk ësh,të i qartë.Ai, çuditet për faktin se si Kryeministri Kurti, në njërën anë nuk e pranon inte,grimin në iniciativën “Open Ballkan” në anën tjetër pranon tregun e përba,shkët rajonal.Por, ai shton se Kosova duhet të jetë pjesëmarrëse në këto inicia,tiva si e barabartë me shtetet e tjera pjesëmarrëse.