Dokumenti qe po bene namin ne rrjet – Zbulohet roli i Sali Berishes ku pengonte pavaresine e Kosoves REPUBLIKE

Dokumenti gjatë presi,den cës së Clin t,on: Ja roli i Berishës për të penguar pavar,ësinë e Kosovës – Me 12 Shtator 1995, Preside,nti i Republikes se Shqiperise, Sali Berisha, u takua me Pre siden,tin e Shte teve te Bash kuara te Ame rik,es, Bi ll Clin t,on.Ne grumbullin e dokumen,teve te deklasifikuara nga presi,denca Clin to,n gjendet edhe ky memorandum i dergu,ar nga Sekretari i Shte,tit, Warren Christ opher, drejtuar Preside,ntit Bi ll Clin to,n me 8 Shtator 1995.

Ne permbledhjen e tij per Presid,entin Clin t,on, Sekretari i Sht,etit Warren e bene te qarte pozic,ionin e Presidentit te Republi,kes se Shqiperise ne raport me Kosoven.Duke i marre parasysh deklaratat e Berishes ate bote, Warren Chris,topher konstaton se Sali Berisha e njeh Kosoven si ent,itet autonom brenda Serbise.Njekohesisht, Sekretari i Shte,tit Ame rik,an ben dallimin midis pozicio,neve diametralisht te kunderta ne mes Presid,entit Berisha dhe Kryeministrit Aleksander Meksi.Per dallim nga kerkesa e Berishes per autonomi, Warren Christo,pher shkruan se kryeministri Meksi ishte i zeshem ne nevojen e Kosoves per pav,aresi.

Per fund, ne njeren nder pikat permby,llese te sygjeruara nga Sekre,tari i Shte tit Warren Christo,pher, Shte pia e Bar dhe dhe Pres,iden ti i SH BA-ve e forcojne pozicionin e tyre pro-autono,mise se Kosoves nen Serbi. Ky pozi,cion i SH BA-ve ne vitin 1995 qendro nte ne linje me Presidentin Shqiptar, Sali Berisha.Rrjedhimisht, ky nuk eshte def,ormim i te vertetes e as gjh,ykim per pozicionin e Sali Berishes ne raport me qeshtjen e Kosoves. Une e kuptoj konte,kstin dhe e kam te qarte pozicionin e tij ne kete situate.

Por, kjo shperndarje e ketij memora,ndumi te deklasifikuar te Presid ences Clin to,n sherben si shpjegim i thjeshte se historia nuk mund te ri-shkruhet ne baze te pref,erencave te atyre qe duan ta nderrojne ate.Sali Berisha nuk ka qene e as nuk mund te jete pat,riot.

Ai mbetet njera prej figurave qendrore te politikes Shqiptare dhe njeri prej njerzve me te rendesishem per Shqiperine.Por, deshira e tij per prota,gonizem politik dhe keqperdorimi i kartes na ciona,Iiste/populiste s’jane indikator per te matur dashn,ine e tij ndaj Kosoves.Ne fakt, me shume se aq, jane indikator se si Berishes i duhej Kosova sa here qe donte ta largonte vem,endjen nga deshtimet e tij.

E verteta s’mund te ndryshohet nga fjalimet e fuqi,shme populiste, e as a nuk nderrohet si rezultat i rrefe,njave folklorike te kryeministrit Haradinaj se si paska qajte Presidenti Berisha me xhaxhain e tij kur e ka pa Kosove,n nga maja e kodres.Une nuk gjh,ykoj mbi fjalimet e shthurura te imagjinates politike neper fushata zgjedhore. Une gjykoj vetem pozicio,net zyrtare politike neper momente te caktuara politike.

Ne 1995, gati ne shperthimin e krizes ne Kosoves, Presidenti Berisha zgjodhi te perkrahte autono,mine e Kosoves ne kuader te Serbise.Kjo mbetet e vertete e pa-konte,stueshme edhe e pa ndryshueshme. Ky dokument i deklasif,ikuar nuk e ben Berishen as argat te Miloshe,viqit e as tra dheta,re te kombit Shqiptar, por ama edhe e delegji,timon ate te mbaje moral politik se si shpetohet Kosova nga ata qe ai sot po i etik,eton si “argate” te Serbise.Sepse, i dashur President Berisha, ironikisht, ne nje moment ne histori, me dashje ose pa dashje, ju e perkrahet nje deshire te Serbise per ta mbajtur Kosoven perbrenda saj. E kete duhet ta mbash ne ndergjegjen tende…P.S. Me poshte e gjeni:

a) Memor andumin e Warren Christo,pher ne forme linku qe ju drejton te dokumen,ti i plote;
b) Sugjerimin per pikat e takimit dhe konsta,timin e Sekretarit te Shte tit se Preside nti i Republikes se Shqiperise eshte pro autonomise e jo pavaresise;
c) Diskutimin e Preside nteve Clin t,on dhe Berisha. Ne diskutim Cli nto,n e qarteson pozicionin e SH BAve pro forcimit te autonomise dhe Pres identi Berisha ne asnje moment nuk e proklamon nevojen e Kosoves per Pavaresi.
Mos harroni, ne vitet 2007-8 ka qene lehte me fol per Pavaresine e Kosoves. Ama jo edhe gjate te 90-tave…