Historiani zviceran që çoi pesh gjithë botën me historinë që tregoi të Shqiptarëve / Shqiptarët ishin udhëheqës në botë, shumë papë të kishës ishin shqiptarë…

Zvice rani Aleksandre Lambert histo.rian drejtor akademik i School of International Training në Gjenevë është autor i disa librave dhe artik.ujve në fushën e relacioneve ndër kombëtare të filozofisë politike të politikës së sigurisë dhe lidhjeve civile ushta.rake

Lambert ka vizituar Shqipërinë dhe ka filluar të njoh çësh tjen shqiptare që në rini të tij me kër.kimet e bëra në Arkivin e Lidhjes së Kombeve Gjenevë kur njohu mirë edhe çësh tjen çame.

Hist oriani zviceran Aleksandre Lambert këmbë.ngul se nuk është e rastit që shqiptarët në asnjë moment të histo risë nuk njihen si komb që i kanë sul.muar kombet e tjerë dhe se shumë shqiptarë kanë shkëlqyer duke drejtuar qoftë peran dori qoftë shtete të tjera.

Po kështu sip as tij të tjerë shqiptarë kanë lënë emrin e tyre në fusha të ndry.shme të shkencave në shtete të ndryshme të botës.

Më tej histo riani ndalet në zhvillimet pas Lu.ftës së Dytë Botërore duke shprehur bindjen se ajo që ndodhi me Shqipër inë me lënien e saj në Bllokun e Lindjes ishte një llo.gari e bërë nga

aleatët që fituan lu ftën në fund edhe disa këshilla se si duhet të veprojnë shqip.tarët për tu ngjitur pranë shumicës aty ku ata tentojnë ja çthotë ai për shqip.tarët në kohën e Mesjetës

Në Mes jetë shqiptarët i kanë dhënë udhë.heqës botës udhëheqës laikë ose fetarë dhe perso nalitete kulturore që i kalojnë kufijtë e Evropës.

Disa Papë kanë qenë shqip.tarë për shembull Klementi XI më i dallu ari prej tyre por shqiptarët kanë qenë në krye të feve me rënd.ësi botërore si në krye të fesë ortodokse ashtu edhe të asaj myslimane.